Phát triển bền vững

Published / by admin

Với trên 100 năm làm việc tại thị trường châu Âu, công ty Holcim hiểu rằng phát triển sản xuất phải đi đôi với bền vững. Có nghĩa là việc phát triển công nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh phải luôn đảm bảo an toàn cho môi trường của mọi người, không làm ảnh […]