Phát triển bền vững

Published / by admin

Phát triển bền vững

“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.”

-Báo cáo Bruntland (1987)

Đối với Holcim Việt Nam, phát triển kinh tế luôn gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Ba yếu tố này đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và người dân địa phương để đóng góp tích cực cho sự phát triển của thế hệ tương lai bằng cách tạo ra giá trị cho các bên có liên quan. Chúng tôi đặt phát triển bền vững làm yếu tố trọng tâm trong chiến lược kinh doanh bởi vì chúng tôi tin rằng điều đó sẽ đóng góp cho việc làm tăng thêm giá trị và đảm bảo cho những thành công tiếp theo.

Trách nhiệm Xã hội

Trách nhiệm Xã hội

Chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên và cộng đồng xung quanh nơi chúng tôi làm việc.

Trách nhiệm Môi trường

Trách nhiệm Môi trường

Những nguyên tắc bảo vệ môi trường bắt rễ sâu trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi

Xây dựng Bền vững

Xây dựng Bền vững

Chúng tôi hướng đến mục tiêu giảm lãng phí , tăng hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống

An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp