Các thành phần chi phí chính trong hồ sơ dự toán.

Khi mở một bộ hồ sơ dự toán bao giờ bạn cũng bắt gặp đầu tiên đó là bảng tổng hợp kinh phí. Bảng tổng hợp kinh phí cho ta giá trị dự toán xây …

Tiếp tục đọc